Phamdong1969

ETH/USDT 4h đã hình thành kênh giảm giá

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Trên đồ thị ETH khung 4h đã hình thành kênh giảm giá
Hỗ trợ tại 97$ và 80$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.