Trade5Day

Giá có thể sẽ hồi về

Giá lên
POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
Giá đang phản ứng ở vùng Dz Wk . Chờ đợi tín hiệu phản ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.