hokatsdn

ETH Đang trên đà tăng

hokatsdn Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Buy Stop tại: 2462.72
SL tại: 2192.30
Bình luận:
RSI đang trên 50
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.