dautukyluat

Vùng cung cầu theo kinh nghiệm thực tế.

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Video này mình muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình về thực hành lý thuyết vùng cung cầu trong giao dịch mua bán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.