Trader_OMS

ETH long long long long

Giá lên
BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
Hello everybody. I really hope gold will grow like the chart I have drawn. Thanks you very much!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.