Phamdong1969

ETH/USDT 4h xuất hiện phân kỳ đỉnh

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Trên đồ thị 4h ETH đã xuất hiện phân kỳ đỉnh
Nếu trong khoảng 2 ngày nữa mà giá không phá lên trên 160$ được thì mục tiêu là 124$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.