Trendoscope

Wyckoff distribution pattern - bull case!!

Giá lên
Trendoscope Wizard Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Been thinking of building an algorithm for Wyckoff distribution detection. But, for now, just expressing my thoughts via this idea.

While zigzag can be basic building block, using modified channels may help further in avoiding fakeouts. In this example, we can also see that OBV and RSI has divergence. Let's see if this results in a fakeout or continue to complete wyckoff distribution pattern.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Took time. But, it did reach the intended target without hitting stop.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.