raypb

ETH buy??

Giá lên
raypb Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
các khung lớn hơn đều thấy phe mua chiếm ưu thế -> canh buy
vùng buy 1 giá phản ứng ko được tốt -> ko buy
chờ phản ứng tại vùng buy 2 (false breakout trendline cũ, đáy trend tăng)
có thể đặt buy limit luôn tại vùng 2 do đã có vùng mua 1 trước đó (khả năng false breakout quét sl thấp) -> RISK
Giao dịch được đóng thủ công:
ko về entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.