NgocHoangNguyen

Bắt đáy ETH

Giá lên
BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
ETH đang chiều hướng dupm theo BTC , RSI và FIbo đều cho thấy khả năng rớt về mức 262.
Canh bắt đáy (dùng CDA ) khoảng 280 tới 262, trường hợp xấu giảm về 237
Lưu ý quản lí vốn tốt

Vùng sale 320-360
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.