BINANCE:ETHUSDT.P   Ethereum / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
ETHUSDT đã phá cản và retest - giá Pump mạnh - Mục tiêu TP tại 3900
Bình luận:
Lực mua lên mạnh, sắp đạt được target tại 3900.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.