hailnforex

EURAUD đánh xuống

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đánh xuống khi giá hỗi về vùng kháng cự 1.661 có tín hiệu đảo chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.