FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Cấu trúc thị trường H1, m15 đồng pha tăng
Giá đã tạo được thanh khoản đáy đơn
Chờ hồi về vùng Demand Extreme để vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.