Jayce_Pham

Scalping_EURAUD_ Cân nhắc sell ngắn khi giá phá vỡ nền giá

Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Giá đang tích lũy tại vùng kênh giá trên với động lực giảm dần .
Cân nhắc Sell ngắn.
TP & SL mục tiêu như chart. Dừng khẩn cấp khi có biến đổi bất ngờ.
Bình luận:
TP 15 pips & quan sát tiếp biến đầu đầu phiên Âu
Bình luận:
Đạt Target 43 pips

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.