RichPhu

Chờ tín hiệu mua EURAUD 15/08/2023

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Chờ đợi quét thanh khoản quanh 1.67
Có tín hiệu thì buy lên.
Mục tiêu giá 1.68 1.686 và 1.69
___
Lưu ý là chờ tín hiệu quét thanh khoản.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.