Jayce_Pham

Đánh giá đầu tuần_EURAD_BUY

Giá lên
Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Hiện tại EURAUD đã break REC II_up thành công hình thành đà tăng mạnh.
Kỳ vọng break khu vực FIbo 40-60 tạo đà tăng trung về khu vực 0.23 để tạo đà dài hạn hơn.
MMT vẫn ủng hộ đà tăng
Bình luận:
Diễn biến giá tốt!
Bình luận:
Đạt target tuần!

Jayce Pham - Founder & CEO of NCI Trading system
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.