Jayce1006

Đánh giá đầu tuần_EURAD_BUY

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Hiện tại EURAUD đã break REC II_up thành công hình thành đà tăng mạnh.
Kỳ vọng break khu vực FIbo 40-60 tạo đà tăng trung về khu vực 0.23 để tạo đà dài hạn hơn.
MMT vẫn ủng hộ đà tăng
Bình luận: Diễn biến giá tốt!
Bình luận: Đạt target tuần!

Bình luận