lother

Ptich Tuần 15/01 - 19/01 EURAUD tăng giá

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD hiện đã break trends line hiện tại đang đợi thị trường điều chỉnh trước khi tiếp tục buy lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.