CuBin2802

Phân tích cặp EURAUD_16.10.2023

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Thực hiện lệnh buy tại khu vực 1.664-1.665
Giá tôn trọng đường EMA21
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.