WarrenWB

EURAUD

Giá xuống
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Đặt lệnh sellstop tại mức giá, 1.60858, cắt lỗ (stoploss) mức 1.61769, chốt lời (Takeprofit)1.59291
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.