Le_Thanh_Tung

Sell EURAUD

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Hiện tại giá đã xác nhận giảm và có thể vào lệnh như trong hình.
Sell tỉ lệ RR=1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.