SonPriceAction

EURAUD chờ Buy

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Chờ trên d1 đã xuất hiện 1 cây nến rejection mạnh và ngay đúng vùng trendline tuần đồng thời xuyên qua KC channel. Canh buy khi giá về đến vùng như tren hình hoặc buy limit với SL đủ rộng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.