URIFX

EURAUD: Mở rộng Wave 3 hoặc Wave C

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
D1: Chúng ta thấy sóng đang correction và gần với đầu của Wave 1 (trend giảm) thì quay đầu.
H1. Giá có thể correction tại vùng màu hồng.

Plan: bán wave tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.