Jayce_Pham

Scalping_ Giá H1 đã tạo đủ điều kiện để có đợt hồi ngắn

Giá lên
Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Đánh giá động lực giảm giá ở H1 : Đã đủ điều kiện để có đợt tăng ngắn hạn
- Đánh giá động lwucj giảm giá M15 - M5. Động lực tăng chưa thực sự đặc biệt - Giá khả năng cao SW quanh khu vực hiện tại trước khi bật lên < Kịch bản mong chờ>
Trường hợp giá biến động quá mạnh phát vỡ trạng thái Mopping - Tích lũy hiện tại mới xem xét khả năng SELL < Xác suất thấp>
Bình luận:
Theo giõi kỳ khu vực 1.59627 - Vì giá vẫn kênh giảm - Chờ kênh giá REC(yellow) trở nên mạnh hơn với vùng giá đi ngang liên tiếp thì có thể rải lệnh vào dần. Còn không vẫn tiếp tục chờ giá gợi ý .
Bình luận:
Chờ them EA trong phiên Mỹ ngày 09/08/2021 - Giá đang biến động khá cân - chưa thể tạo đà tăng với lực mua thông thường dù lực bán khá yếu!
Bình luận:
REC II tích lũy khá tốt - nền giá hấp thụ mạnh lực SELL.
Chờ diễn biến mạnh sắp tới trong tuần.
Rải lệnh nhỏ trong nền giá tối ưu RR
Bình luận:
Giá diễn biến x.ấ.u - đi ngược vào nền giá. Quan sát hành động giá tại đáy nền giá.
Bình luận:
Giá đã break REC I - bỏ lệnh!

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.