Trade5Day

Mô Hình Tam Giác WK. Đợi mua giài hạn

Giá lên
Trade5Day Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Mn up trend, Wk với mô hình tam giác bị phá. Mua vùng thấp trên WK
Bình luận:
Giá đang đổ về vùng mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.