URIFX

EURAUD: Bán wave bự

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD có thể giảm sâu, canh H1 bán correction.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.