tranhoang2th

EURAUD canh sell

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
cặp này xu hướng chính vẫn là giảm, ta chỉ canh sell
Canh sell như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.