mstt

Mua EURAUD tại 162000 SL 161000 tp 1 tại 1631, tp 2 tại 1640

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
H4 Daily đã chạn hỗ trợ có phản ứng giá. Do dó, đề xuất mua tại 162000 và sl 16100 chốt lời 1 tại 1631, chốt lời 2 tại 16405.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.