GhostAnymous

EURCAD- 1h -short

Giá xuống
GhostAnymous Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
1h - Short
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.