URIFX

@GBPCAD #bán tiếp wave 3 of 5

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Đây là thời điểm tốt để sell.
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.