DuyCandle

Thêm một lệnh nữa cho EURCAD

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Quản trị chặt chẽ với thiết lập ORB đẹp.
Luôn để vốn dưới 2% cho một lệnh.
Cân nhắc trước khi vào vì đây là quan điểm cá nhân.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.