FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Cấu trúc thị trường H1, m30 đồng pha giảm
Giá đã quét thanh khoản vùng Disocount mô hình đỉnh đơn
Hiện giá đang chạm vùng Supply Zone . Chờ CE khung nhỏ để entry vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.