Samurai_FX_VN

Canh bán EURCAD

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
cặp này đã đi vào sóng giảm chính, nên chỉ tập chung canh sell thuận xua hướng.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.