UnknownUnicorn6712732

PLAN EURCAD TIME LINE H1 FOR WEEK ( 20-26/4)

FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Kê hoạch cho tuần 20-26/4, cặp tiền EURCAD khung H1.
Đã đủ điều kiện vào sell limit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.