FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Cấu trúc thị trường H4 giảm m15 giảm
Giá break demand tạo thành vùng Breaker block
Giá đã build thanh khoản 2 đỉnh bằng nhau
Chờ hồi về vùng Breaker và entry vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.