NguyenThang33

Đầu tuần làm em EURCAD - Long

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá của cặp đang dần hướng về mức hỗ trợ thứ nhất tại 1.4968 (100% & 61.8% Fibonacci extension , 76.4% Fibonacci retracement ) tại đây giá sẽ bật lên hướng về đường kháng cự tại 1.5054 (50% Fibonacci retracement ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.