linkphan1995

Sell ( Cypher Advanced Formation)

linkphan1995 Cập nhật   
FOREXCOM:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Sell tại vùng giá khi đã hoàn thành mô hình
Bình luận:
Mô hình đã vỡ -> Loại bỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.