linkphan1995

Sell ( Cypher Advanced Formation)

FOREXCOM:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Sell tại vùng giá khi đã hoàn thành mô hình
Bình luận: Mô hình đã vỡ -> Loại bỏ