FOREXCOM:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Mẫu dơi nâng cao, chờ hoàn thành mô hình, AB có độ sai lệch so với XA ( Mẫu dơi k đúng chuẩn, chỉ nên tham khảo)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.