TCVns365

Sell EURCHF

Giá xuống
TCVns365 Cập nhật   
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Giá đang tiếp cận vùng Sellzone rất mạnh của khung tuần.
Tại vùng đỉnh có Sellzone của khung H4 trùng với D1 trùng với W1.
Dự kiến gá đảo chiều từ đây cho 1 tỷ lệ RR rât cao
Bình luận:
Giá gần tới nơi thì sập mạn, đang quay lại rồi, Tiếp tục chờ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.