OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
ý tưởng . cạp này giá đã giamr dài và sâu chạm hỗ trõ tăng Khung W.
xét khung d 1 cấy ef nhấn chìm tăng khá mạnh. chỉ baó rssi Ao có dấu hiẹu phân kì. khung h4 phân kì.
có thêr bắt đáy tại vùng giá 1.04---1.0379 sl dưới cấy ef 1.0355 tp 1 2 nhuư plan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.