OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
ý tưởng . cạp này giá đã giamr dài và sâu chạm hỗ trõ tăng Khung W.
xét khung d 1 cấy ef nhấn chìm tăng khá mạnh. chỉ baó rssi Ao có dấu hiẹu phân kì. khung h4 phân kì.
có thêr bắt đáy tại vùng giá 1.04---1.0379 sl dưới cấy ef 1.0355 tp 1 2 nhuư plan