SimaEF

BUY EURCZK 6h10 ngày 2023.03.31. R=1.4

FOREXCOM:EURCZK   Euro / Czech Koruna
-H1 mô hình tăng giá khá đẹp
-M15 mô hình tăng giá đẹp khi giá đã tạo đáy thấp hơn và giá vượt lên trên EMA 21
* Vào lệnh với tỷ lện R rất thấp do Spread cao 13pips.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.