rim5067

EURGBP 1h Analysis

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP
Setup sell ở vùng supply zone trên khung 1H
Giá mục tiêu về lại đáy cũ, demand zone 0.8915
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.