URIFX

EURGBP: mua một ít nếu pullback thêm

URIFX Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
D1: Hình mẫu Ending Wedge
H1: Buy trong trange (1 lần giá breakout nhưng kg trụ được 1 session)

Plan: buy 1%
Bình luận: Đã chốt BE trước giờ thiêng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.