VnRebates

EURGBP - Chờ test quanh vùng POC

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP vừa tạo ra một nhịp phá ra khỏi range có môi trường giá yếu trước đó

Nhịp giảm phá qua khỏi cạnh dưới cấu trúc có volume lớn, Kì vọng một nhịp test cầu quanh cạnh dưới cấu trúc hoặc vùng POC của range giá trước khi tìm điểm bán xuống như hình


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.