NguyenThang33

EG - Long trong biểu đồ tuần

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đang có mức hỗ trợ trong biểu đồ tuần. Đây là đường kết thúc của FIBO 1.27. Thế nên là trong thời gian theo tháng thì có thể trông mong mô hình tăng lên 650 pips.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.