URIFX

@EURGBP => Bán thêm

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Vào thời điểm post idea này mình đã sell một đoạn trong correction lên (giá 0.89398). Mình hy vòng giá sẽ break correction này để đi xuống một đoạn dài.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.