NguyenThang33

EurGbp - LONG theo sóng G

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
38,2% & KHẢ NĂNG 61,8% thoái lui dài hạn.

Tỷ lệ thoái lui của FIB được tính theo Higher Cartesian và Euclidean Dimension

Lưu ý chúng ta cũng vân nên đợi sự xác nhận của stochastic!!!!!!!