NguyenThang33

EurGbp - LONG theo sóng G

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
38,2% & KHẢ NĂNG 61,8% thoái lui dài hạn.

Tỷ lệ thoái lui của FIB được tính theo Higher Cartesian và Euclidean Dimension

Lưu ý chúng ta cũng vân nên đợi sự xác nhận của stochastic!!!!!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.