JaneDoan

EURGBP H1 Gía xuống

Giá xuống
JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Bán và TP như chart
Giao dịch đang hoạt động:
Sell tiếp TP tại 0.85
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đạt Tp. Bạn nào còn lệnh có thể thả. Sl Chặt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.