SimaEF

Buy EURGBP 19 2023.03.13 R=4

FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
- D1 Giá trên EMA 21 mô hình tăng rất đẹp
- H4 Giá trên EMA21 mô hình tăng đẹp,, giá hoàn thành cú nén với cây nến tăng manh
- H1 mô hình tăng gái đẹp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.