VuTienTurtleTrader

EURGBP vào lệnh với tỉ lệ RR 1:6

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đã tiếp cận vùng hỗ trợ có thanh khoản quan trọng, hình thành setup mua với tỉ lệ RR rất tốt.
Vào lệnh và đợi kết quả

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.