SonPriceAction

EURGBP sell stop

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Short term eurgbp đang có downtrend trên h4. giá đã hồi về và cho thấy có khả năng tiếp túc giảm. Sell stop EURGBP như biểu đồ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.