Fort_GT

EURGBP

Giá xuống
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Giá lên p1 0,94799 và giảm xuống cắt EMA 13, nên có khả năng sẽ vẫn giảm tiếp.
Bình luận: Giá gặp EMA50 bật Lên nhưng đóng cửa dưới EMA13, nên giá vẫn có khả năng giảm tiếp.

Bình luận